محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی

شرکت های سهامی باید حداقل پنج نفر سهام دار داشته باشند. و در شرکت سهامی خاص وجود حداقل سه نفر سهامدار الزامی است. در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر اعضا کافی می باشد.

تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت های سهامی

در شرکت با مسئولیت محدود میزان حداقل سرمایه ای لزوم نشده و ارائه مدارک در این رابطه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین ضروری نمی باشد. فقط اظهار کردن آنها به مقدار سرمایه و پرداخت سرمایه به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی می باشد. حال در صورتیکه میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.و همچنین حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد. و شرکا وظیفه دارند حداقل 35% از کل سرمایه را به حساب شرکت در حال تاسیس واریز نمایند. و فیش بانکی مورد نظر را دریافت و به اداره ی ثبت شرکت ها تحویل دهند.

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت نامحدود تعیین می شوند.و در ضمن مدیرمی تواند خارج از شرکا نیز باشد. ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل مدیران نباید از سه نفر کمتر باشد. در شرکت های سهامی عام نیز حداقل مدیران پنج نفر می باشد. و این مدیران برای مدت حداکثر دو سال تعیین می شوند.

آخرین مزایای شرکت با مسئولیت محدود این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی بیشتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

اما از معایب شرکت با مسئولیت محدود پذیره نویسی و پرداخت کل سهم الشرکه بصورت اوراق تجاری قابل انتقال که شامل با نام و بی نام می باشد صادر نمی شود. در صورتی که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام آزاد می باشد. و نقل و انتقال در شرکت های سهامی خاص ممکن است به شرط موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران باشد.