چرا اختراع خود را ثبت کنیم؟

ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع یک مزیت و امتیازی است که دولت و یا سازمان به خصوصی در یک کشور به نوآوران، مخترعان یا پژوهشگران جهت بوجود آوردن یک نوآوری تازه و جدید که از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد، اعطاء می نماید.

در کل ثبت اختراع، پدید آوری یا عملکردهایی را شامل می شود که دارای دیدگاه های راهکاری یا کارکرد نوینی باشد.

 

چرا اختراع خود را ثبت کنیم؟

اکثر موسسات علمی، دانشگاه ها، فرهیختگان و پژوهشگران امروزه ابداع یا ابتکار خود را به طرف تجهیزات و دانش فنی مدرن هدایت می شود.

این کشورها زمان و مخارج خود را جهت آرمان ها و پیشرفت های به تعبیر بازاری مصرف نمی کنند.

اغلب کشورهای پیشرفت کرده، وسایل و اسبابی از این گروه را از کشورهای در حال گسترش و پیشرفت فراهم می آورند.

تا آنجا که بهره گیری های علمی خود را جهت تولید به کشورهای رو به پیشرفت و گسترش، عرضه می کنند.

به عنوان نمونه: ساخت و تولید را می توان نام برد.

ساخت وسایل و ماشین آلات روزانه را که بوسیله ی کشورهایی همانند: تایوان، مالزی، چین و دیگر کشورها ایجاد می شود را نام برد.

بنابراین تفکر بعضی اختراع کنندگان بنا شده به این دلیل که گواهی نامه ی ثبت اختراع جهانی را ندارند، و در حالت عرضه ی ایده خود، گمان هر نوع تقلید یا کپی کردن وجود دارد، باعث می شود که شخص مخترع، اختراع یا ایده ی مورد نظر خود را سال های متوالی در تفکر خود نگهداری کند و آگاه نگردد که اختراعی کامل تر و با امکانات بهتر از ایده ی وی وارد بازار شده و یا خواهد شد.

بر این اساس توصیه می شود که جهت توفیق یافتن در این زمینه، افزون بر رسیدگی نکته سنج، در رابطه با عدم تکراری بودن اختراع یا ایده، و ایضاً رسیدگی بازار مقصود و آسوده خاطر شدن از پذیرفته شدن عموم، برای استفاده کردن از اختراع، اعمال مورد نیاز در رابطه با اختراع مربوطه، تولید و عرضه به بازار صورت پذیرد.

در صورت عدم استفاده از مخارج تولید، با بازاریابی اقتصادی و شناساندن قابلیت های اختراع خود جهت فروش آن، عملیات مورد نیاز را به عمل آورید.

جز در حالات ویژه و اختراع های با اهمیت، که توصیه به این موضوعات، پیگیری و گام برداشتن جهت ثبت بین المللی می باشد.