شرکت تضامنی چیست؟

هنگامی که دو یا چند فرد تصمیم به شروع یک فعالیت یا کسب و کار تجاری داشته باشند، تا تضمین افزون تری را هم دارا باشد، همچنین یک یا تعدادی از شرکاء تمامی تکالیف و وظایف شرکت را ضمانت کنند، این نوع شرکت با این شرایط به شکل تضامنی ثبت می گردد.

در واقع اشخاص بنا به دلیل وظایف زیاد، مایل به ثبت شرکت تضامنی نیستند، جز به این دلیل که جهت نوع کسب و کارشان، سازمان مورد نظر، آن ها را به  ثبت شرکت تضامنی الزام می دارد.

به عنوان مثال: همانند شرکت تضامنی صرافی که جهت دریافت مجوز مربوطه از بانک مرکزی، وادار به ثبت شرکت تضامنی می باشند.

در اسم شرکت تضامنی، همراه با آن، ضروری است که عنوان شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء آورده شود.

حداقل مقدار سرمایه ی مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی، یک میلیون ریال می باشد.

 

مراحل ثبت شرکت تضامنی

جهت تاسیس شرکت تضامنی، دو اقدام اساسی مورد نیاز، یکی تنظیم کردن شرکتنامه و دیگری و ثبت آن در اداره ی ثبت شرکتها می باشد.

نکته ی دیگری که قابل توجه می باشد، این که همراه با این دو مرحله ی ضروری، به موردهای دیگری نیز در زمان ثبت شرکت تضامنی، باید دقت داشت.

جهت تاسیس شرکت تضامنی، نیاز به داشتن حداقل دو نفر اعضاء می باشد.

شرکاء شرکت تضامنی باید هوشیار، بالغ و ..باشند. ولی تجار بودن آن ها ضروری نیست.

به جز اشخاص حقیقی که منظور همان شخصی است، اشخاص حقوقی هم همانند شرکت های دیگر، این امکان را دارند که تحت عنوان یک شریک در شرکت تضامنی قرار گیرند.