شاخص های احراز صلاحیت متقاضیان صدور کارت بازرگانی

بر طبق دستورالعملی که در تیر ماه سال 1394 منتشر گشت، موارد زیر شرح داده شده است:

-شرط مورد نیاز جهت افراد حقوقی در حساب جاری حداقل مبلغ مورد نیاز 200/000/000 ریال و جهت افراد حقیقی 300/000/000 ریال

-اوراقی که دارای ارزش مالی هستند. همانند: روزنامه رسمی، لیست تامین اجتماعی، فرمان کارگزینی و …

حاکی بر تجارب کار در سازمان های صادراتی، وارداتی، تولیدی تحت عنوان عضو هیئت مدیره، کارشناس امور بازرگانی، مدیر بازرگانی داخلی یا خا رجی، مدیر عامل، مدیر فروش، مدیر امور حقوقی در شرکت های شامل عضویت دارای اعتبار اتاق تهران تحت عنوان دارا بودن یکی از شروط مورد نیاز.

-نمایش دادن پروانه ی بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه، جواز تاسیس، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی ،خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروانه فعالیت صنعتی از سازمان های مربوطه.

-بهره مندی از حساب بانکی جاری، همراه با گردش مالی حداقل دو میلیارد ریال به مدت زمان یک سال پیوسته به یکی از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل تحت عنوان یکی از شروط مورد نیاز.
-داشتن سند مالکیت به مکان قانونی، تحت عنوان نام درخواست کننده یا عضو هیئت مدیره ی شخص حقوقی، همچنین شخص حقیقی کاندیدای کارت بازرگانی.

-دارا بودن حداقل شش ماه پیشینه ی عضو بودن در اتاق تهران و همچنین شرکت داشتن در کلاس های آموزشی اتاق تهران تحت عنوان یکی از شروط مورد نیاز.

-تائید اجرای اقتصادی با نمایندن مدارک مورد نظر همچون: گزارش فصلی، اسناد امتیاز مالیاتی یا آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی، یا تامین اجتماعی از جانب اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت، شخص حقیقی درخواست کننده ی اخذ کارت بازرگانی بعد از پذیرفتن رسیدگی امور مالی اتاق تهران تحت عنوان یکی از شروط مورد نیاز.
-داشتن پیشینه ی خدمت جهت افراد حقیقی یا مدیر عامل شخص حقوقی درخواست کننده ی اخذ کارت بازرگانی، باید حداقل سی و سه سال تجربه ی کاری در سازمان های پیرو ارگان امور مالیاتی و گمرک ایران زیر نام کارشناس مربوطه، با پذیرفتن مدیریت عضو شدن اتاق تهران و همچنین نماینده ی سازمان صنعت، معدن، تجارت استان تحت عنوان یکی از شروط مورد نیاز، را داشته باشد.