سال مالی شركت ها  
صورت مالی و سال مالی شركت ها   

  سال مالی  سال مالی هر شركت، همان طول سال می باشد كه از اول فرودین شروع می شود و تا آخرین روز اسفند ادامه دارد. اولین سال مالی شركت از روز تاسیس آن شركت تا آخرین روز اسفند همان سال می باشد.   صورت حساب شش ماهه  مطابق به قانون موجود در قوانین تجارت …

مجمع عمومی 
مجامع عمومی شرکت ها

مقررات مشترک بین مجامع عمومی مجامع عمومی معمولاً به دو صورت تشكیل می شوند: نوع اول كه به صورت سالانه تشكیل می شود و نوع دوم كه تشكیل به صورت فوق العاده می باشد كه با ارسال دعوتنامه و ذكر علت آن برگزار می شود. هئیت مدیره و بازرسان در زمان های مورد نیاز تشكیل …

نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده 
نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده 

  برای درخواست ثبت انتقال باید به نكات زیر توجه داشت: -تاریخ و شماره ثبت شده شركت در ایران -اسم و نشانی و تبعیت مالك جدید و در صورت وجود اطلاعات نماینده قانونی او -بیان كالاها و خدمات هایی كه علامت نسبت به آن ها منتقل شده است. در صورتیکه انتقال جزئی باشد، اصل آخرین …

شرايط بازرس برای ثبت شركت
شرايط بازرس برای ثبت شركت

  ترتيب انتخاب و وظايف بازرس  در مجمع عمومی يك بازرس به عنوان بازرس اصلی و يك نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می كنند كه لازم به ذكر است هم بازرس اصلی و هم بازرس علی البدل وظيفه دارند، در مورد حساب دارايی و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان …