مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

منظور از ثبت شرکت چیست؟
منظور از ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت، به روندی گفته می شود که در آن، اشخاص حقیقی یا حقوقی، قراردادی را بین خود به امضاء درمی آورند. این قرارداد، شامل اصولی جهت دادوستد داشتن این افراد با همدیگر و با دیگر اشخاص خارج از شرکت می باشد. شرکت ها، به دلیل کسب و کار و نوع دادوستد بین شرکا و …

دستورالعمل راهنمای انتخاب نام شرکت
دستورالعمل راهنمای انتخاب نام شرکت

در جهت آسان شدن در مراحل تشکیل و ثبت یک شرکت یا موسسه غیرتجاری، و بوجود آمدن روشی یکسان در کارشناسی انتخاب نام شرکت ها، بخشنامه ی انجام تعیین نام افراد حقوقی یا شرکت ها، مصوب شده است که در زیر شرح داده شده است: -درخواست کنندگان ثبت شرکت، با مشخص کردن نوع شخصیت حقوقی …

دلایل اخذ کد اقتصادی
لزوم اخذ کد اقتصادی

در سال 1373 برای تمامی شرکت هایی که به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی ثبت می گردید، یک کد اقتصادی در نظر گرفته می شد. این کد، یک کد شناسایی 12رقمی است که با عدد چهار شروع می گردد. مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده، ملزم به اخذ کد اقتصادی می …

مراحل تمدید علامت تجاری
مراحل تمدید علامت تجاری

  علامت تجاری ثبت شده در مدت زمان ده سال کامل از زمان تاریخ صادر شدن گواهی ثبت آن، از اعتبار قانونی برخوردار می باشد. مالک علامت تجاری مورد نظر، در صورت داشتن تمایل به استفاده ی دوباره از علامت تجاری ثبت شده، حداکثر تا مدت زمان شش ماه پس از پایان مدت زمان ده …